Kategóriák
2017 elektronikus sajtó

MTI – Folytatódik a dombóvári vár feltárása

Szekszárd, 2017. július 29., szombat (MTI) – Idén is folytatódik a dombóvári vár feltárása, amelyen az ásatáson dolgozó régészek további adatokat nyertek a középkori épület szerkezetéről; a feltárt falszakaszok alapján romkertet tervez kialakítani a város önkormányzata.

A negyedik éve tartó kutatás korábbi feltárásaikor sikerült tisztázni a Kapos mellett állt vár pontos kiterjedését és öt fő építési periódusát, valamint a lelőhely rétegtani szerkezetét. A mostani, július 31-ig zajló ásatáson úgy nyitottak meg szelvényeket, hogy azokból a hiányzó adatokat pótolták – mondta Berta Adrián, az ásatást vezető régész az MTI-nek. Az idei feltáráson több ezer közép- és török kori lelet került felszínre – tette hozzá.

Az eddigi adatok alapján a vár az Anjou-kor végi vagy Zsigmond kor eleji építésekor egy téglalap alaprajzú, 46-szor 27 méteres épület volt, az északi oldalán egy palotaszárnnyal, nyugatra néző kapuval, körülötte fapalánkkal és várárokkal. A Zsigmond kor végi, második építési periódusban kaputornyot és a vár déli oldalán egy többszintes palotaszárnyat építettek hozzá. A harmadik szakaszban a vár keleti falára húztak egy függőfolyosót, és feltehetően még egy szintet építettek a palotára, majd végül egy reneszánsz átépítés után – amely időszakot kőfaragvány-töredékek is jelzik -, az 1520-as évek körül egy külső falgyűrűvel vették körül a várat, amelynek sarkain kerek tornyok állhattak. A Dombai család vára a 16. század elejére összességében egy 55-ször 37 méter alapterületű főúri rezidencia lett. A török korból nagyobb építkezések vagy átalakítások nyomai egyelőre nem ismertek – mondta a régész.

A Dombai család egyébként Csák Istvántól – Csák Máté trencséni tartományúr unokatestvérétől származott – jegyezte meg Berta Adrián. István fia, Péter I. Károly király főlovászmestere volt, aki, miután feltehetően elvesztette az uralkodó kegyeit, a bakonyi birtokai és tíz vára helyett kapta meg Dombót és Nyéket a hozzá tartozó birtokokkal együtt. A Dombai nevet Csák Péter leszármazottai kezdték el használni, közöttük Dombai Pál is, aki Mátyás király főlovászmestere lett, ez volt a család pályájának tetőpontja.

Az ez évi feltáráson bebizonyosodott többek közt az, hogy a keleti falon húzódott függőfolyosót nem pillérek, hanem kőkonzolok tartották. A leletanyag kisebb része a középkorból származik, nagyobb része pedig a későbbi oszmán várkatonaság és a környékbeli népesség kerámia és vas használati tárgyait tartalmazza. Az eddigi ásatási szezonokban többek között előkerült egy feltehetően középkori aranygyűrű és arany fülbevaló, néhány bronz ékszer, egy bronzba foglalt kaurikagyló és egy meglehetősen ritka, középkori templomi füstölő darabjai is.

A szakember beszámolt arról, hogy a romkertet három lépésben tervezik megvalósítani: elsőként a sürgős állagmegóvásra szoruló, nyolc méter magas, dél-keleti pillért kell megerősíteni a két volt szomszédos pillér és a mögötte húzódó palotafal visszaépítésével. A tervek szerint a második ütemben a hasonló magasságú északi-keleti falcsonk megerősítését végzik el, végül a feltárt falszakaszokat magasítják meg úgy, hogy bemutatható legyen az egykori épület alaprajza.

A dombói vár feltárásának eredményeit 2018-ban konferencián, a leletanyag egy részét vándorkiállításon tervezik bemutatni – mondta az ásatás vezetője.


btf \ brr
MTI 2017. július 29., szombat 8:29

Kategóriák
2018 elektronikus sajtó

MTI – Újabb részleteket tártak fel a dombóvári várból

Dombóvár, 2018. augusztus 3., péntek (MTI) – Újabb részleteket tártak fel a régészek a dombóvári várban most zajló, idei ásatáson, amelyen felszínre került az épület két, újonnan felfedezett belső tornya közül az egyik maradványa is. Az öt éve folyó kutatás eredményeit szeptemberben Budapesten, konferencián mutatják be.


A Gólyavár néven ismert lelőhelyen több, tavaly megnyitott szelvényben folytatták a feltárást, elsősorban az egykori déli épületszárny területén, valamint a keleti várfalak mentén. Az előbbinek feltárták a várudvar felőli, többször átépített bejáratát, míg az utóbbinál megtalálták a külső fal építéséhez használt állványzat nyomait és az építés során keletkezett omladékréteget – közölte az ásatást vezető Berta Adrián, az MTA BTK Régészeti Intézetének kutatói ösztöndíjas munkatársa az MTIvel.

A vár alaprajzát és építési periódusait már korábban sikerült rekonstruálni: a Kapos menti erősség 14. század végi vagy 15. század eleji építésekor egy kissé szabálytalan téglalap alaprajzú, 44 méterszer 24 méteres épület volt, az északi és a legújabb kutatások alapján a déli oldalán egy épületszárnnyal, nyugatra néző kapuval, körülötte fapalánkkal és várárokkal. Valószínűleg a Zsigmond kor végi, második periódusban építették hozzá a kaputornyot és bővítették ki a vár déli oldalán álló palotaszárnyat, amelyet támpillérekkel is megerősítettek. Az egyik ilyen pillér teljes magasságában ma is látható a lelőhelyen. A harmadik szakaszban a vár keleti falára húztak egy pilléreken és konzolokon támaszkodó függőfolyosót, amely összekötötte a déli és az északi épületszárnyat, végül egy reneszánsz átépítés során, feltehetően az 1520-as évek körül egy külső falgyűrűvel vették körül a várat. A Dombai család vára a 16. század elejére összességében egy 50×32 méter alapterületű várkastély lett. A török az 1540-es évek a végén foglalta el, az egykori főúri rezidenciából végvár lett, amelyben elsősorban délszláv eredetű várkatonaság állomásozott. A várat a 18. század első éveiben romboltatta le a bécsi Udvari Haditanács.

A mostani kutatáson földradarral sikerült tisztázni két, eddig megválaszolatlan kérdést: a vár saroktornyainak pontos elhelyezkedését, alakját és a várudvaron feltételezett építmények meglétét – emelte ki Berta Adrián.

A saroktornyokról két, 17. század végi ábrázolás alapján a feltárók azt feltételezték, hogy kerek alakúak lehettek, a geofizikai kutatás során azonban kiderült, hogy hatszögletűek voltak. A középkori erősségről fennmaradt egyetlen ismert, 1692-ben készült leírásban az szerepelt, hogy az északi épületszárny udvari homlokzata előtt két torony állt. A földradaros vizsgálat során most mindkét építmény alapfalai megmutatkoztak.

Az öt év alatt előkerült leletanyag legnagyobb része török kori, a várkatonasághoz köthető használati tárgyak darabjait – puskagolyókat, fegyvereket, baltákat, házi és díszkerámiák töredékeit – tartalmazza. Kisebb mennyiségben találtak a török kor előtti időből származó leleteket is, ezek között a pénzek és a kályhacsempék fontos szerepet játszhatnak az építési periódusok keltezésében. Felszínre kerültek fémtárgyak, szegek, fúrók, lat – a középkorban használt víz- és súlymérték -, gyertyatartók, könyv- vagy ládaveretek is, illetve velencei üvegedény-töredékek, ablakszemek. Értékes a feltehetően a várkápolnából származó, a 16. század elejére keltezhető templomi füstölő, amely egy feltárt kürtőalapozás aljáról került elő.

A terepen végzett munkában és a leletek feldolgozásában az ország sok pontjáról vesznek részt önkéntesek, régész és történész kollégák – jegyezte meg Berta Adrián.

A dombóvári vár régészeti kutatásának eddigi eredményeiről szeptember 25-én Budapesten, az MTA Régészeti Intézetének szervezésében rendeznek konferenciát.


btf \ bsa
MTI 2018. augusztus 3., péntek 17:15

Kategóriák
2018 elektronikus sajtó

ELKH – Folytatódott a dombói vár régészeti feltárása

Az eredeti cikk az ELKH oldalán olvasható.

Tárolt változat:

Dombóvár város önkormányzatának felkérésére idén júliusban is folytatódik a 2014-ben megkezdett régészeti feltárás a Dombai család egykori rezidenciájának maradványainál. A Gólyavár néven ismert lelőhelyen a munkálatokat Berta Adrián, az MTA BTK Régészeti Intézetének fiatal kutatói ösztöndíjas munkatársa vezeti. Az elsősorban önkéntes régész és történész kollégákból álló csapat tagjaként még szegedi és pécsi régészhallgatók is részt vesznek az ásatáson.

A dombói vár először a 14. század elején jelent meg az írott forrásokban, a Kőszegiek egyik erősségeként, akiktől I. Károly királyhoz, majd a Csák nembeli István fiaihoz, Péterhez és Istvánhoz került. Tőlük származott a Dombai család, akiknek a tagjai a 15. század folyamán bárói rangra emelkedtek, a család egyik tagja, Dombai Pál Hunyadi Mátyás lovászmestere volt. A korai oklevelekben feltűnő vár jelen ismereteink szerint a Dombóvár-Szigeterdőn feltárt toronyvárral azonosítható, amelynek a feltárását szintén a Régészeti Intézet munkatársa, Miklós Zsuzsa végezte a 20. század végén. A Dombaiak a 15. század elején építették fel az új rezidenciájukat az előző közelében. A négyszög alaprajzú vár jól illeszkedik a korszak magánföldesúri építményeinek a köréhez, amely a tulajdonosok gazdasági és hatalmi növekedésével párhuzamosan szintén folyamatosan bővült és gyarapodott. A család 16. század eleji, férfiágon való kihalása után az egykori főúri rezidencia másfél évszázadra az Oszmán Birodalom végvára lett. A török kiűzése után Esterházy Pál nádor birtokába került, majd ezt követően rövid időben belül lerombolták. Jelenleg csak négy falcsonk emlékeztet a valamikori ott állt erősségre.

Az elmúlt évek feltárásai során sikerült tisztázni a vár kiterjedését és jellemző rétegviszonyait, továbbá a főbb építési periódusait. A kissé szabálytalan téglalap alaprajzú várnak a déli és a nyugati részén egy-egy épületszárny húzódott, amit a keleti oldalon egy, a várfal tetején futó függőfolyosó köthetett össze. A nyugati oldalon állt a többször átépített kaputorony.

Jelenleg a már korábban megkezdett déli épületszárny feltárása folytatódik, továbbá idén a vár nyugati saroktornyainak a vizsgálatára is sor kerül.

Az elmúlt öt év régészeti kutatási eredményeinek a bemutatására egy konferencia keretében szeptember 25-én kerül sor az MTA Humán Tudományok Kutatóházában.

Eredetileg az önkormányzat a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékét kérte fel a feltárásra, én akkor voltam doktorandusz és (más híján) rám bízták a feltárást. A dolog, mint minden a Tanszéken kicsit furcsán alakult, mert már három éve nincs semmiféle együttműködési megállapodás a két intézmény között. Az ásatási engedély még Révész Laci nevén van (idén jár le).

Kategóriák
2020 videó

M5 – műsor nyersanyag

A műsor online formában nem elérhető.

Műsor vázlata:

 • Tolna megye → Dombóvártól D-re → Kapos mellett → ártérből szigetszerűen kiemelkedő dombon → Dombai család egykori vára
 • napjainkban [→ ma] → már csak négy falcsonk → jelzi az egykori rezidencia helyét
 • a 2014-ben megkezdett projekt → Dombóvár Város Önkormányzata finanszírozásával és Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiumának a támogatásával valósul meg

***

 • a régészettudomány már a 19. század közepén felfigyelt a romokra -> a szisztematikus kutatás azonban csak hét éve indult meg
 • várról viszonylag kevés számú írott forrás maradt fenn → ezeknek az értelmezése → a felszínen látható maradványok elenyésző mennyisége és töredékessége  miatt → nem igazán volt lehetséges
 • az elmúlt évek alatt zajló régészeti feltárások során → sikerült tisztázni a középkori építmény → kiterjedését, főbb építési periódusait, a jellemző rétegtani viszonyait → minden évben egyre több részlet és adat került a napvilágra → azonban ezzel együtt újabb és újabb kérdések is felvetődnek → a vár maradványainak eddig a 22%-át tártuk fel
 • a még feltáratlan részekről földradaros felmérést készítettünk → így sikerült → a feltárás következő szakaszáig → az alaprajz hiányzó részeit kiegészíteni

***

 • a vár a Dombai család székhelye volt → a 14. sz. végétől a 16. sz. elejéig
 • a család karrierjének a csúcsát Mátyás király uralkodása alatt érte el → ekkor a tagjai udvari főméltóságokat viseltek → Dombai Pál a király főlovászmestere → fivére László a kamaramestere volt
 • 16. sz. első felében a család férfiágon való kihalása után → többször cserélt gazdát → végül a török hadak az 1540-es évek közepén elfoglalták → az egykori főúri rezidenciából végvár lett
 • a másfél évszázados török uralom után → az erősséget és a hozzá tartozó uradalmat → Eszterházy Pál herceg szerezte meg → a várat azonban 1702-ben a bécsi Udvari Haditanács rendeletére felrobbantották
 • ezt követően → a néhány ma is álló falcsonk kivételével → az alapokig leromboltak mindent

***

 • az eddig megszerzett adatok alapján → a vár legkorábbi része valamikor a 14. sz. legvégén vagy a 15. sz. elején épülhetett → ekkor egy kissé szabálytalan alakú → É-D-i irányú téglaépítmény volt → mindkét végében egy-egy épületszárnnyal → már ekkor palánkkal és árokkal is vették körül
 • a második időszakban → 15. sz. első fele → kaputornyot és az udvaron két belső tornyot építettek → valamint a D-i épületszárnyat is kibővítették
 • a harmadik periódusban épült → az egyik falcsonk tetején töredékesen ma is látható → folyosó vagy erkély
 • a negyedik időszakban → a 16. sz. elején → az egész várat egy külső falgyűrűvel vették körül → amelynek a sarkaira tornyokat emeltek
 • a család írott forrásokból ismert történetének és felívelésének az egyes szakaszai végigkövethetők a vár építéstörténetén
 • a hódoltság korából → elsősorban csak kisebb átépítések nyomai kerültek elő
 • az idei év legfontosabb eredménye → a külső várfalon kívül → egy eddig ismeretlen sánc maradványait találtuk meg → ennek a keltezése még bizonytalan, az előzetes vizsgálatok alapján egyelőre úgy gondoljuk, hogy török kori lehet

***

 • párhuzamosan → megkezdtük a váralja település vizsgálatát is → a mai Dombóvár a török hódoltság után nem a középkori mezőváros helyén épült újjá → így lehetőségünk van ennek a kutatására is  → amit egyelőre roncsolásmentes módszerekkel végzünk

***

 • az ország minden tájáról, Nyírbogáttól Szombathelyig és Szegedtől Visegrádig részt vesznek kollégák, régészhallgatók és önkéntesek a projekt munkájában → ezenkívül rengeteg segítséget kapunk a dombóváriaktól → akiknek különösen fontos a Dombaiak egykori várának a sorsa
 • a hatalmas mennyiségű előkerült leletanyag feldolgozása is megkezdődött → két évvel ezelőtt egy teljes konferenciát szenteltünk az eredmények bemutatására → de a publikációk mellett → szakdolgozatok → tudományos diákköri konferencia előadások is folyamatosan ksézülnek
 • nagy hangsúlyt fektetünk → a különböző természettudományos vizsgálati módszerek alkalmazására → különösen olyan problémák megoldásánál → ahol a hagyományos régészeti módszerek ezt nem teszik lehetővé
Kategóriák
2021 nyomtatott sajtó

Magyar Nemzet – Kirakósdi az ártérben

Eredeti változat ide kattintva érhető el.

Szerző: Ötvös Zoltán

Két hatalmas falmaradvány mered az ég felé, az egyik különösen izgalmas, mert mégis hogyan állhat olyan építmény, aminek a földsíkban lévő része a legkeskenyebb, felfelé fokozatos szélesedik? Több mint háromszáz éves ez a csoda. Berta Adrián régészt ez a látvány, illetve egy szinte teljesen ismeretlen erődítmény titkainak feltárása vonzotta Dombóvárra.

A laikus számára egy vár nehezen megközelíthető helyen, meredek sziklák tetejére emelt erődítmény, sok méter vastag falakkal, amiket az ágyúgolyó sem üt át. Van víz, rengeteg hely az embereknek és az állatoknak, akár hosszú ostromot átvészelhetnek ott a védők. A vártorony a felhőkbe veszik, a történelemkönyvek az ellent többször visszaverő hősi vitézek neveit zengik. Dombóvár erődítménye pont nem ilyen. A Kapos hordalékára – szép sárga színű homokra – épült vár maradványa alig pár méterrel emelkedik ki a környezetéből. A folyó nagyobb áradások idején körbeöleli, de általában könnyen megközelíthető. Kukoricás, akácos hely napjainkban a dél–dunántúli Dombó vára, aminek létezéséről a legkorábbi forrás 1310-ben tesz említést. Rosszul.

– Négy falcsonk áll ki az egykori várból, aminek alaprajzát és főbb építési periódusait az előző évek ásatásai során sikerült nagy vonalakban rekonstruálni. Eszerint a Kapos menti erősség a XIV. század legvégén vagy a XV. század elején épült. Azaz, nem a XIV. század elején. Az építmény szabálytalan téglalap alaprajzú épület volt, északi és déli oldalán egy-egy épületszárnnyal, feltehetően nyugatra néző kapuval, körülötte kettős fapalánkkal és több méter széles várárokkal. Az építés idejével kapcsolatos problémát a szigeterdei toronyvár oldja fel. Az alig egy kilométerre, szintén a  a mai város területén találhatóerősség már a XIV. század elején állhatott – tudjuk meg Berta Adriántól, az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont (BTK) Régészeti Intézetének munkatársától. A Szegedi Tudományegyetemen 2012-ben végző régész hét éve tárja fel a dombóvári várrom titkait.

A tatárjárás után terjednek el tömegesen hazánk területén a központi építményt megerősített földsánccal védő kőből, téglából, fából épült várak. A toronyvárak valószínűleg nem szolgáltak lakhatási célokat, inkább támadás esetén biztosítottak védelmet a birtokos család számára.

A későbbiekben a középkori váraink funkciója némileg módosult, kibővült. Elsősorban egy adott vidék életét meghatározó hatalmi, igazgatási és gazdasági központok voltak, és a településhálózat centrumának számítottak. A birtokosuk uralmának biztosítása volt a legfontosabb feladatuk, de fontos zerepet játszottak a hatalom reprezentálásában is. A 14. század elején I. Károly a hatalmának megszilárdítása érdekében az erősségek többségét igyekezett a saját fennhatósága alá vonni, ami a nemesek várbirtoklásának és várépítkezéseinek közel fél évzázadig tartó visszaszorulását vonta maga után. Az Anjou-korban a királyi várépítkezések voltak a meghatározók. I. (Nagy) Lajos idejében pedig már egyre több olyan királyi rezidencia is épült, melyekben a kényelem talán még a védelmi szempontoknál is fontosabb volt (Diósgyőr, Zólyom, Végles, Gesztes). A váltás a 14. század végén történt, ekkortól egyre több erősség került ki a király fennhatósága alól, és egyre több új, vidéki rezidencia készült el, amelyek előképei az Anjou-kori királyi építkezések voltak. Ezek jellemzően négyszög alaprajzúak voltak, mind a négy oldalukon egy-egy épületszárnnyal. Ennek az elrendezésnek az egyik változatát képviselte Dombó vára is.

A Dombaiak karrierjének a másfél évszázadon keresztül tartó felívelésével együtt növekedett a családnak nevet adó erősség is.

Az első nagyobb átépítésre Dombón a Zsigmond-kor végén kerülhetett sor, amikor a kapubejárót kiszélesítették, nagy kaputornyot emeltek a helyén, a déli oldalán álló palotaszárny szélességét majdnem a kétszeresére növelték. Ez utóbbit kívülről támpillérekkel is megerősítették, az egyik ilyen pillér áll napjainkban is teljes magasságában – ez a felfelé szélesedő téglacsoda. A reneszánsz átépítés során – feltehetően az 1520-as években – külső falgyűrűvel kerítették körül, emellett a kaputornyot is kibővítették és megerősítették.

A török 1543-ban vagy 1546-ban foglalta el és kisszámú várkatonaságot állomásoztatott benne – az egykori főúri rezidenciából török végvár lett. Buda visszavételének évében a dombói vár is császáriak kezére került, amit 1691-ben kapott meg Esterházy Pál herceg az uralkodótól a környező földekkel együtt. A várat az 1702-es várrombolási rendelet értelmében Esterházy Pál a saját jobbágyaival bontatta le, a kaputornyát pedig aknászok robbantották fel. Egy 1720-ban készült összeírás szerint a vár használaton kívüli rom.

–A megmaradt építészeti részletek közül egyedül a nyolc méter magas pillér tud némi támpontot adni az egykori erősség tömegére vonatkozóan. A vár 1702-es lerombolása során készült jegyzőkönyv szerint a kaputorony 40öl magas. Bármelyik öllel számolunk, biztosan nem volt 75 méteres ez az építmény. Ezzel az adattal egyelőre nem tudunk mit kezdeni – érzékelteti a régész, hogy későbbi korok leírói sem voltak mindig pontosak. Először 28×44 méteres volt a vár, amit a következő évszázadokban fokozatosan bővítenek, s érik el a végleges 38×56 méteres kiterjedést. Az építésnél használt téglákat valószínűleg helyben égették. (A téglagyártásnak a XIX. és a XX. században helyben nagy hagyománya volt.) A földből kiásott romok mutatják, hogy különböző korokban különböző téglákat – más kialakításúakat, színűeket és méretűeket – gyártottak.

Mi okozta a vár vesztét? Ez ehhez hasonló erődítmények nem nyújtottak védelmet a modern ágyúkkal szemben. Reprezentációs célokra sem voltak alkalmasok, hiszen a barokk kor nem ilyen szűkre szabott épületekről, hanem a tágas kastélyokról szól. A mozgolódó kurucoknak sem akartak búvóhelyet nyújtani. A megoldás a robbantás. Az országban számos várrom maradt fenn ebből az időből. De miért nem végeztek tökéletes munkát a robbantók, miért hagytak meg falakat az egykori erődítményekből? Berta Adrián szerint feltehetően elsősorban a várak bejáratát, illetve a négy sarkát pusztították el, már pedig ezek nélkül az építmények védekezésre teljesen alkalmatlanokká váltak. A többit általában elvégezték a környéken élő emberek, akiknek ez volt az építőanyag beszerzésének az egyik legkézenfekvőbb módja. Így történt ez egykoron a dombói várral.

2014-ben Dombóvár felkérésére a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékének munkatársai és hallgatói Berta Adrián vezetésével kezdték meg a vár  feltárását. A kollégák – Visegrádról, Szombathelyről, Győrből, a Nyírségből – olykor a szabadságuk terhére jöttek és jönnek földet lapátolni, leletet menteni. Régészhallgatók szintén érkeztek Szegedről és Pécsről, nem szakmabeli önkéntesek az ország minden részéből. Eddig Két szakdolgozat, több tanulmány, ismeretetrjesztő cikk készült már a várról, számos konferencián mutatták be eddigi eredményeiket.

Az augusztusi rekkenő hőségben kalappal, laza ruhával védekeznek a napsugarak ellen a múlt kutatói. A szelvények mélyén megszorul a meleg, sűrűn kell vízért menni a szomjazóknak. A sárguló fűben szöcskék ugrálnak, gyíkok cikáznak a talpak elől. –Húsz éve dolgozok ásatásokon. Számos izgalmas feltáráson vettem részt, de a várak régóta érdekeltek. Ezeket ásni hatalmas kihívás. Ezt éreztem a győri vár feltárása során 2011-14 között, és ezt érzem itt Dombóváron is – magyaráz a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum régésztechnikusa, Máthé Genonéva. A tolnai munka legizgalmasabb mozzanata annak a két faragott kőnek megtalálása volt, amiken talán az egykori faragók kézjegye is megőrződött.

A régészek munkáját nehezíti, hogy elképesztő mértékben megbolygatott területről van szó. Nem csak elhordták innen a téglákat, hanem szemétlerakónak is használták a helyet. Folyamatosan bolygatták a földet, eredeti helyéről nagyon kevés emlék került elő. A huszadik században homokbányát nyitottak az egykori vár közvetlen közelében, a valamikor váralja település területén. A szovjet hadsereg disznóhizlaldát működtetett ott, de lövöldét is létrehoztak a szomszédságában. –Találtunk első világháborús sapkajelvényt, állati csontokat és mindent, amit az ember használt az elmúlt évszázadokban – összegez a régész, aki munkatársaival a hely teljes történetét szeretné feldolgozni. A kutatókat Nem csak az építkezés évtizedei érdeklik, hanem az is, hogy mi történt itt 1702 után. Azt mondja, ha megértettük és megismertük a múltat, megtervezhetjük a jövőt.

Az előkerült hatalmas mennyiségű lelet visszatükrözi az itt élők anyagi kultúráját, a vár építésének első időszakától a napjainking. Furcsa, hogy a törökök által használt várakból tömérdek pipa kerül elő – itt is másfélszáz évig volt a török -, mégis alig egy-két pipára bukkantak. Ellenben aranyból készült gyűrű és fülbevaló is előkerült a mélyből. Különleges középkori zármechanizmusra is bukkantak, ami olyan korrodált volt, hogy CT-segítségével állapították meg a pontos szerkezetét. Az ember alakú szovjet céltáblát nem kellett vizsgálni. Tavaly törökkori sáncra bukkantak, az idei év során azonban már a korábban megismert építészeti részletek körüli kérdések tisztázása volt a  cél. A jövő egyik nagy kihívása a várárok feltárása. Óriási munka lesz a rengeteg föld kitermelése. Ez külön ásatási szezon feladata lesz.

A középkori erősség teljes területe, az azt körülvevő várárokkal és sánccal együtt megközelítőleg 3500 négyzetméter. Eddig a vár 24 százalékát sikerült feltárni hagyományos módszerekkel – az idei ásatási szezon a múlt hétvégén ért véget -,azonban párhuzamosan elkezdődött a lelőhely roncsolásmentes, geofizikai vizsgálata is. A régész szerint annyi a kérdés, hogy a vár múltját teljes egészében képtelenség rekonstruálni, annak egyes részleteit lehetséges csak modellezni. Embert próbáló kirakósdi ez, aminek az elején tartanak a Kapos árterében.

Hasznosítási tervekben nincs hiány. A vár körül rendezték a tulajdonviszonyokat, a közvetlen közelében található tanyát raktárként használhatják a régészek. Pillérek visszaépítése, dongaboltozat kialakítása egyaránt szerepel az elképzelésekben. Kilátót és városi rendezvények tartására alkalmas színpadot és nézőteret is álmodtak erre a helyre. A feltáráshoz minden támogatást megadó polgármester élettel szeretné megtölteni a város második legrégebbi építményét. Logikus fejlesztés lenne, ha ezeket a romokat integrálnák a város kulturális életébe.

Miért érdekes egy vidéki várrom, amiből alig maradt meg valami, amit rosszul dokumentáltak a régmúltban, amihez nem fűződik sorsfordító csata? Nincsenek hősei, történelemkönyvekben megírt legendái? Mert egy település történelmének a része, a helyi múlt megidézője, amit bár megtépáztak az elmúlt századok, megőrzésre érdemes.

Kategóriák
2021 elektronikus sajtó

ELKH – A BTK kutatójának vezetésével idén is folytatódik a dombói vár régészeti feltárása

A cikk elérhető ide kattintva.

Tárolt változat (pdf – 5,8 MB)